اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/6910/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d8%b3-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری