اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/6981/%da%86%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88

اشتراک گذاری