اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/7004/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84

اشتراک گذاری