اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/7239/%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-7-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری