اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/7579/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b2-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d9%87-%d9%86%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c

اشتراک گذاری