اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/7621/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری