اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/7653/%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری