اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/7948/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4-%d9%86%db%8c%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%af-%db%b1%db%b0-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9

اشتراک گذاری