اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/8291/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری