اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/850/%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری