اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/8525/%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری