اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/8548/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری