اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/8697/%d8%a7%d8%b2%d8%a2%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%86%da%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b7%d8%ba%d8%b1%d9%84-%d9%88-%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%ac

اشتراک گذاری