اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/8720/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85

اشتراک گذاری