اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/9498/%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%da%a9%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری