اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/9612/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87-%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%ac-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%af

اشتراک گذاری