اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/9728/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%da%a9%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری