اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/9850/%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d9%a1%d9%a0-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری