اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.petrochem-ir.net/fa/news/10192/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری