اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.petromahan.com%2Fen%2Fnews%2F300%2F3rd-South-Pars-Phases-22-24-Platform-Operational

اشتراک گذاری