اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.photofarhadi.com/fa/news/100483/%db%b4-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری