اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.photofarhadi.com/fa/news/100484/%db%b8-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری