اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.photofarhadi.com/fa/news/67212/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%94-%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b2

اشتراک گذاری