اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.photofarhadi.com/fa/news/70302/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c

اشتراک گذاری