اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.photofarhadi.com/fa/news/74575/%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%88%d8%aa%d9%88-%d8%b1%db%8c%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری