اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.pjpc.ir/fa/news/26/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری