اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.pjpc.ir/fa/news/28/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%ac%d9%85-%d8%af%d8%b1%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%da%a9

اشتراک گذاری