اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.pogdc.com/fa/news/24/%d8%aa%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری