اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.polynar.com%2Ftr%2Fnews%2F17%2FHolding-a-strategic-meeting-to-control-the-project-of-West-Tehran-Sewerage

اشتراک گذاری