اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/22211/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%db%b1%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1

اشتراک گذاری