اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/23693/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%da%a9%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%db%b3%db%b6%db%b5%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری