اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/23846/%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7

اشتراک گذاری