اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/24517/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری