اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/24968/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری