اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/25211/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%db%b0-%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%db%b1%db%b2%db%b4%db%b0-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b1%db%b1-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری