اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/2901/%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%b2-Turquoise

اشتراک گذاری