اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/30448/%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2018-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-1318-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%af

اشتراک گذاری