اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/30451/%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%81%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7

اشتراک گذاری