اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/30463/%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%db%b7%db%b4%db%b0%db%b0-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86

اشتراک گذاری