اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/7451/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%db%b1%db%b5-%d8%aa%d8%a7-%db%b2%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری