اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/9949/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c

اشتراک گذاری