اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.luxury/fa/news/23511/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%88%d8%b3-%d9%81%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b3-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری