اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.luxury/fa/news/25462/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%b1%db%b4-%db%b5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7

اشتراک گذاری