اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.trade/en/news/8/Cardiff-s-compound-semiconductor-cluster-could-create-5000-jobs

اشتراک گذاری