اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.trade/fa/news/32013/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b1

اشتراک گذاری