اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.watch/fa/news/26465/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%da%98%d8%a7%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88-Jaquet-Droz-Grande-Seconde-Moon

اشتراک گذاری