اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.processingworld.com/fa/news/10/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری