اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.processingworld.com/fa/news/11/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%98%d8%aa%d9%88%d9%86

اشتراک گذاری