اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.processingworld.com/fa/news/51/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8

اشتراک گذاری