اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.processingworld.com/fa/news/54/%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9

اشتراک گذاری